111118789

ผู้ใส่ร้ายคนดี ย่อมได้รับโทษทันตาเห็น

พระพุทธพจน์

ผู้ใส่ร้ายคนดี ย่อมได้รับโทษทันตาเห็น

๑.ย่อมได้รับทุกขเวทนาแรงกล้า(เวทนํ ผรุสํ ชานี)
๒.ร่างกายถูกทำลาย(สรีรสฺส ว เภทนํ)
๓.เจ็บป่วยหนัก(ครุกํ วาปี อาพาธํ)
๔.จิตใจฟุ้งซ่าน(จิตฺตกฺ เขปํ ว ปาปุเณ)
๕.ได้รับอุปสรรคจากราชการ(ราชโต วา อุปสคฺคํ)
๖.ถูกกล่าวหาอย่างร้ายแรง(อพฺภกฺขานํ ว ทารุณํ)
๗.ความเสื่อมจากญาติ(ปริกฺขยํ ว ญาตีนํ)
๘.ความเสื่อมทรัพย์สิน(โภคานํ ว ปภงฺคุณํ)
๙.ถูกไฟไหม้บ้านเรือน(อถวาสส อคารานิ อคฺคิ ฑหติ ปาวโก)
๑๐.ผู้โง่ เขาตายไปย่อมตกนรก(กายสส เภทา ทุปฺปญฺโญ นิรยํ โส อุปปชฺชติ)

(จากธรรมบท พระไตรปิฎก เล่ม ๒๕)