74215865555

ความเพลิน เป็นเหตุให้เกิดทุกข์

ความเพลิน เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ความเพลินใดในรูป, เวทนา, สัญญา, สังขาร,วิญญาณ ; ความเพลินนั้น เป็นอุปาทาน ; เพราะอุปาทานของเขานั้นเป็นปัจจัย จึงเกิดมีภพ ; …เพราะภพเป็นปัจจัย จึงเกิดมีชาติ ; เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส และอุปายาสจึงเกิดมีพร้อม ; ความก่อขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนั้น ย่อมมีได้ ด้วยอาการอย่างนี้.

ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๘/๒๘.